Privacy policy

 

Ogólna klauzula informacyjna

Działając w imieniu ART SILPOL BOGDAN SZYMKOWIAK z siedzibą: Skarżysko-Kamienna, ul. Niepodległości 4 na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L 119, s.1) (dalej: „RODO”), niniejszym informujemy, że:

§ 1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ART SILPOL BOGDAN SZYMKOWIAK z siedzibą: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Niepodległości 4

1.2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer +48 880 318 290 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@artsilpol.pl

1.3. Przedstawicielem Administratora jest: Bogdan SZYMKOWIAK

1.4. Kontakt z Przedstawicielem Administratora jest możliwy drogą telefoniczną na numer +48 880 318 290 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@artsilpol.pl

1.5. Partnerzy Usługodawcy – zapewniający funkcjonalność Portalu, w tym. m.in.: Google Analytics, Piksel Facebooka, ZenBox.

1.6. Dane osobowe Klientów Sklepu są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm..)

1.7. Możliwe jest odwiedzanie strony internetowej Sklepu bez podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu zawarcia umowy lub innym na jaki zgodę wyrazi osoba podająca dane np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego.

§ 2 CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

• na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• w celu realizacji łączącej nas umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu przeprowadzania działań marketingowych w tym przesyłania informacji o bieżących
• promocjach jak również przesyłania informacji o aktualizacji oferty wyrobów ART SILPOL BOGDAN SZYMKOWIAK.

2.2 Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

• Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

• W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi uzgodnionemu z Klientem. Przewoźnicy posiadają własne nie mniej restrykcyjne zasady ochrony danych osobowych.

2.3 Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.4 Podanie danych osobowych, o których mowa ust. 2.3 jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży, dokonania płatności lub umowy o świadczenie Usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. Zakres wymaganych danych wskazany jest w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

2.5 Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest zgoda lub konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną bądź podjęcia na jego żądanie działań przed lub po jej zawarciu, a także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.6 Podane przez Klientów dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza tymi którzy posiadają właściwą podstawę prawną, w tym na podstawie umów przetwarzania danych w sposób nie mniej restrykcyjny niż ten jaki zapewnia Administrator danych.

§ 3 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Przetwarzane dane osobowe mogą zostać ujawnione:

Właścicielowi ART SILPOL BOGDAN SZYMKOWIAK, Podmiotom, z którymi ART SILPOL BOGDAN SZYMKOWIAK ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy oraz realizacji obowiązków ART SILPOL BOGDAN SZYMKOWIAK przewidzianych prawem.

§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

4.1 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania łączącej strony umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i ART SILPOL BOGDAN SZYMKOWIAK.

§ 5 PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przez ART SILPOL BOGDAN SZYMKOWIAK przetwarzane, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

• prawo dostępu do danych osobowych;
• prawo do sprostowania danych osobowych;
• prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych;
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

5.2 Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.3 W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– zenbox sp. z o.o., Ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: PL949-219-10-21 –w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

§ 6 POLITYKA COOKIES

6.1. Podczas korzystania z Portalu, stosowany jest mechanizm automatycznego zapisu danych zawartych w plikach cookies.

6.2. Pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika. Służą one zapewnieniu funkcjonalności Portalu, dostosowaniu zawartości Portalu do indywidualnych preferencji Użytkownika, utrzymaniu sesji Użytkownika, a także do celów statystycznych.

6.3. Pliki cookies nie zawierają danych o charakterze danych osobowych.

6.4. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookies, wyłączając odpowiednią funkcję swojej przeglądarki.

§ 7 WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE KORZYSTANIA ZE STRONY

7.1. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie przez Użytkownika niezbędne jest do korzystania z funkcjonalności Portalu stanowią:

• posiadanie przez Użytkownika urządzenia dysponującego dostępem do sieci Internet,
• korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki internetowej stron WWW.

7.2. Usługodawca zastrzega, iż pełne i prawidłowe korzystanie z funkcjonalności poszczególnych Usług w ramach Portalu, wymagać może spełnienia przez Użytkownika dalszych warunków technicznych, szczegółowo określonych w miejscu udostępnienia danej Usługi.

§ 8 LOGI SERWERA

8.1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

8.2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

8.3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

8.4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

8.5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Strona internetowa sklepu może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu i strony Administratora.

9.2 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.